przewodnik po okolicy
preload
cross out

+48 604 500 454

kontakt@aprent.com.pl

Regulamin

Wynajem apartamentów

Regulamin

 1. Wszystkie Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba w apartamentach zaczyna się o godz. 16.00 pierwszego dnia pobytu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 2. Rezerwacja pobytu w apartamencie, dla jej skuteczności, wymaga wpłaty zaliczki na konto bankowe podane w potwierdzeniu rezerwacji. Wysokość zaliczki stanowi 30% ceny pobytu w rezerwowanym apartamencie. Pozostałą część ceny pobytu należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu najemcy. Na wypadek rezygnacji z zarezerwowanego pobytu oraz braku porozumienia co do jej skutków, zaliczka uważana jest za zadatek, ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z jego daniem przy zawarciu umowy.
 3. Na cenę pobytu w rezerwowanym apartamencie składa się także jednorazowa opłata serwisowa za przygotowanie apartamentu, zależna od miejscowości i wie-lkości danego apartamentu. 
 4. Potwierdzenie rezerwacji otrzymane bezpośrednio z programu rezer-wacyjnego obsługiwanego przez hotres.pl przedstawia pełną cenę pobytu, łącznie z kwotą podatku Vat i opłatą serwisową.
 5. Podane ceny są cenami brutto. W usługach noclegowych obowiązuje 8% podat-ku VAT.
 6. Cena pobytu, nie obejmuje opłaty miejscowej / uzdrowiskowej, która jest płatna na miejscu przez najemcę, zgodnie z zasadami przyjętymi w gminie położenia danego apartamentu, stosownie do ilości osób, przebywających w zajmowanym przez najemcę apartamencie.
 7. We wszystkich apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz przebywania zwierząt domowych. Na wypadek naruszenia tego zakazu, niezależnie od opłaty serwisowej, najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów profesjonalnego czyszczenia apartamentu oraz neutralizacji powstałych w nim zapachów.
 8. Apartament może być wynajęty dla maksymalnej liczby osób przedstawionej w prezentacji apartamentu na stronie internetowej wynajmującego.
 9. Liczba osób przebywających w apartamencie wraz z najemcą nie może przekraczać de-klarowanej przez niego przy dokonywaniu rezerwacji. Najemca zostanie obciążony karą um-owną odpowiadającą 150% ceny pobytu w przypadku przebywania w apartamencie większej niż obowiązująca maksymalna ilość osób.
 10. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, powstałe w związku z jego pobytem oraz pobytem osób przebywających wraz z nim w danym aparta-mencie. Szkoda oznacza w szczególności zniszczenie, uszkodzenie bądź utratę elementów wyposażenia oraz urządzeń apartamentu. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem powstałych szkód.
 11. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia zarządcy apar-tamentu o wystąpieniu szkody bądź też jej stwierdzeniu w dniu przyjazdu. Na wypadek braku takiego zgłoszenia, wszelkie szkody, stwierdzone przez zarządcę po zwrocie apartamentu przez najemcę, obciążają tego najemcę wraz z kosztami ich stwierdzenia za udziałem właściwego rzeczoznawcy. Analogiczne obowiązki oraz konsekwencje braku zgłoszenia, dotyczą wystąpienia awarii w urządzeniach oraz wyposażeniu apartamentu.

ZASADY PŁATNOŚCI

Płatności zadatku za pobyt moża dokonywać: 
 • przelewem tradycyjnym na konto podane w potwierdzeniu rezerwacji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Dagmara Wilk Nieruchomości ul. Kminkowa 42C Bezrzecze 71-220
 
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl
 
Dane osobowe
 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
 4. adres e-mail : kontakt@aprent.com.pl.
 5. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
Zobowiązania Administratora
 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
Zobowiązania Hotres.pl
 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  • szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  • ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  • zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  • regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.
 
 
Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

Warning: Declaration of Model_Banners::add(array $data) should be compatible with App_Db_Table::add(array $data, $table = false) in /application/models/Banners.php on line 0
Mapa Apartamentów

Kliknij i zobacz

maps Naciśnij, aby zobaczyć apartament!